برگزاری رالی تور گردشگری در مجتمع بزرگ گردشگری صفه 1399