تعطیلی مراکز تفریحی تحت پوشش شرکت به تصمیم ستاد مبارزه با کرونا