نمایشگاه آثار منتخب نخستین جشنواره عکس ملّی نیمه پنهان 1400