همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی صبح همدلی در پارک جنگلی ناژوان