حضور مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان