تکمیل ۱۵ درصدی ظرفیت اقامت گردشگران در سه ماه اول سال جاری در اصفهان تکمیل ۱۵ درصدی ظرفیت اقامت گردشگران در سه ماه اول سال جاری در اصفهان
تکمیل ۱۵ درصدی ظرفیت اقامت گردشگران...

ظرفیت اقامت گردشگران در سه ماه اول سال جاری در اصفهان ۱۵ درصد تکمیل شد

هتل کپسولی در ایران رونمایی شد هتل کپسولی در ایران رونمایی شد
هتل کپسولی در ایران رونمایی شد

اولین نمونه از هتل کپسولی وارداتی به ایران رونمایی شد