اطلاعیه چهارم در خصوص تعطیلی مراکز تفریحی اصفهان به علت شیوع ویروس کرونا اطلاعیه چهارم در خصوص تعطیلی مراکز تفریحی اصفهان به علت شیوع ویروس کرونا
اطلاعیه چهارم در خصوص تعطیلی مراکز...

به دستور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان، به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اطلاعیه تعطیلی تمامی مراکز تفریحی...

اطلاعیه  سوم در خصوص تعطیلی مراکز تفریحی اصفهان به علت شیوع ویروس کرونا اطلاعیه  سوم در خصوص تعطیلی مراکز تفریحی اصفهان به علت شیوع ویروس کرونا
اطلاعیه سوم در خصوص تعطیلی مراکز...

به دستور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان، به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اطلاعیه تعطیلی تمامی مراکز تفریحی...