تمدید تعطیلی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی, تفریحی استان اصفهان تمدید تعطیلی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی, تفریحی استان اصفهان
تمدید تعطیلی باشگاه‌ها و اماکن...

تعطیلی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی, تفریحی استان اصفهان تا 26 مهرماه تمدید شد

تعطیلی تمامی مراکز گردشگری شهر تا اطلاع ثانوی تعطیلی تمامی مراکز گردشگری شهر تا اطلاع ثانوی
تعطیلی تمامی مراکز گردشگری شهر...

تمامی مراکز گردشگری شهر اصفهان با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از اوج‌گیری ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل...