آرشیو فعالیت های شرکت
علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری اصفهان) با محمدجواد عیدی دیدار کرد
علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری...

دیدار صمیمانه علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری اصفهان) با محمدجواد عیدی