شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان یک بنگاه تجاری نیست
  • یک شنبه 20 بهمن 1398
  • 1365
  • 0
شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان یک بنگاه تجاری نیست
شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان یک بنگاه تجاری نیست

شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان یک بنگاه تجاری نیست .
 
قــرعــه کــشــی ھـفـتــه دوم جــشـنــواره زمستانی «ھم فال و ھم تماشا» با حضور مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع ھای سیاحتی، فرھنگی و ورزشی سپاھان و رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط‌‌‌زیست شورای‌اسلامی شهر اصفھان برگزار و به کسانی که از مجموعه فرھنگی‌ورزشی سپاھان استفاده کرده‌اند، ھدایایی به قید قرعه اھداشد.تله سی‌یژ ناژوان، تله‌کابین، شھر رویاھا، بولینگ و بیلیارد صفه، شھر رویاھا و... ازجمله مجموعه‌ھای تفریحی و گردشگری این شرکت به شمار می آید که شھروندان وگردشگران با استفاده از آنھا در جشنواره زمستانه شرکت داده می شوند.
شرکت توسعه مجتمع‌ھای سیاحتی،فرھنگی و ورزشی سپاھان که به گفته مدیرعامل این شرکت به نام توسعه‌گردشگری شھرداری اصفھان شناخته‌ شده‌ است، در واقع مــجــمــوعــه‌ای از خدمات متنوع و توسعه‌دھنده مجتمع‌ھای گردشگری است. «این مجموعه کاملا وابسته به شھرداری اصفھان است و یک بنگاه تجاری نیست که اگر نفع اقتصادی درفروش محصولات داشته باشد قطعا تبدیل به خدمات جدید برای مردم و گردشگران خواھد شد».علی معینی این مسئله را تفاوت این مجموعه با یک بنگاه اقتصادی عنوان کرد و به خبرنگار اصفھان زیبا گفت: «ھدف از تأسیس این شرکت ھزینه‌کرد درآمدھای آن برای ایجاد یک مجتمع یا یک خدمت جدید و ارتقای کیفیت مجتمع‌ھای فعلی است.» مدیرعامل شرکت توسعه‌ مجتمع‌ھای سیاحتی، فرھنگی و ورزشی سپاھان با بیان اینکه جشنواره زمستانه یک برنامه اجتماعی در راستای نشاط اجتماعی است، اظھار کرد: «در ادوار گذشته طرح‌ھای مشابه این جشنواره وجود داشته، امامقیاس این کمپین بزرگ‌تر است و در سطح گسترده‌ای تبلیغ می شود. البته با ھمکاری روابط‌عمومی و سازمان فرھنگی‌تفریحی شھرداری اصفھان در واقع به شکل سازه‌ھای تبلیغاتی انجام می شود.» مــعــیــنــی درباره ویــژگــی‌ھــای این جشنواره اظھار کرد: «این جشنواره جایزه سنــگیــن‌تــری بــا ھــمــکاری ســایــر شرکت ھا دارد و تلاش می شود در ادوار بعدی ھم این مسیر طی و جایزه‌ھای ارزشمندتری ارائه شود تا در کنار آن شھروندان و گردشگران بتوانند از این مجموعه‌ھا به صورت رایگان استفاده کنند. امیدواریم در دوره‌ھای بعدی، بسته‌ھای قوی‌تری برای عرضه آماده کنیم که صرفا تفریح و شادی نباشد و از حمایت مردم از این مجموعه تقدیر شود.»
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع ھای سیاحتی، فرھنگی و ورزشی سپاھان جایزه و ھدیه به تمام مخاطبین فضای مجازی را که در امر اطلاع‌رسانی کمک کنند، بھانه ای برای مشارکت‌جویی مردم دانست و تصریح کرد: «با این برنامه، مردم در تولید و تکثیر شادی و نشاط برای خودشان و دیگران سھیم می‌شوند و گسترش نشاط اجتماعی نیز ھدف این جشنواره است. این کار شاید کار بدیع و تازه ای نباشد، اما برای این مجموعه کار تازه ای‌ست که برای تبلیغات از مشارکت مردمی استفاده کرده و این روش در چند دوره اخیر در شرکت رواج یافته و نسبت به قبل رشد خوبی داشته است.»معینی درباره جایگاه اصفھان در حوزه گردشگری، فرھنگی و تفریحی اظھار کرد: «اصفھان در نظر مردم یک شھر توسعه‌یافته است و مبنای تصور ملی نیز رشد زیاد اصفھان‌ با اختلاف بسیار نسبت به سایر استان‌ھاست؛ اما درواقع در دولت ھای مختلف درباره اصفھان بی مھری‌ھایی صورت گرفته و با وجود ظرفیت‌ھا و جمعیت بالای آن به گردشگری مدرن نیاز دارد.» او ھم‌چنین معتقد است که ِ اصفھان مدرن جایگاه ضعیف‌تری نسبت به اصفھان تاریخی دارد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر