لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها
لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها
1398/10/18    
بازدید: 115

لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها

عنوان

قیمت

بلیت کامل شهر رویاها

۶۰۰/۰۰۰

بلیت کامل شهر رویاها ویژه توریست

۱/۱۰۰/۰۰۰

ورودی عادی شهر رویاها

۶۰/۰۰۰

بلیت فان پلکس هر بازی

۴۰/۰۰۰

ورودی رالی کودک

۵۰/۰۰۰

ورودی موتور فضایی

۷۰/۰۰۰

ورودی کرم کوچولو

۴۰/۰۰۰

ورودی اسب سواري

۵۰/۰۰۰

ورودی تاب زنجیری

۷۰/۰۰۰

ورودی ترن معلق

۱۰۰/۰۰۰

ورودی ترن خانواده

۷۰/۰۰۰

ورودی بازوی چرخان

۱۰۰/۰۰۰

ورودی زنبور کوچولو

۵۰۰/۰۰۰

ورودی سینما شهر واژگون

۱۰۰/۰۰۰

ورودی سینماسفر فضايي

۱۰۰/۰۰۰

ورودی سقوط آزاد

۴۰/۰۰۰

ورودی سينما چهار بعدي

۷۰/۰۰۰

ورودی سینمای دنیای زیر آب

۷۰/۰۰۰

ورودی دنیای آبی

۲۰۰/۰۰۰