لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها
لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها
1398/10/18    
بازدید: 2153

لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها

عنوان

قیمت

بلیت کامل شهر رویاها

72۰/۰۰۰

بلیت کامل شهر رویاها ویژه توریست

۱/۱۰۰/۰۰۰

ورودی عادی شهر رویاها

۶۰/۰۰۰

بلیت فان پلکس هر بازی

5۰/۰۰۰

ورودی رالی کودک

6۰/۰۰۰

ورودی موتور فضایی

10۰/۰۰۰

ورودی کرم کوچولو

5۰/۰۰۰

ورودی اسب سواري

7۰/۰۰۰

ورودی تاب زنجیری

10۰/۰۰۰

ورودی ترن معلق

12۰/۰۰۰

ورودی ترن خانواده

8۰/۰۰۰

ورودی بازوی چرخان

۱3۰/۰۰۰

ورودی زنبور کوچولو

7۰/۰۰۰

ورودی سینما شهر واژگون

۱3۰/۰۰۰

ورودی سینماسفر فضايي

۱2۰/۰۰۰

ورودی سقوط آزاد

5۰/۰۰۰

ورودی سينما چهار بعدي

۷۰/۰۰۰

ورودی سینمای دنیای زیر آب

12۰/۰۰۰

ورودی دنیای آبی

۲۰۰/۰۰۰