• یک شنبه 22 تیر 1399
  • 136
  • 0
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی

***آگهی مزایده عمومی***

شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان (وابسته به شهرداری اصفهان) به استناد آیین‌نامه معاملات شرکت و اختیارات مدیرعامل در نظر دارد نسبت به  اجاره واحدهای تجاری اماكن تحت مديريت خود بر اساس صرفه و صلاح شرکت از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

بدین‌وسیله از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت به‌عمل مي‌آيد در صورت تمایل و دارا بودن شرایط لازم با در نظر گرفتن مراتب ذیل نسبت به شركت در مزايده اقدام نمايند.

۱-موضوعمزایده عبارت است از:

 اجاره تعداد ۴ باب واحد تجاری و چهار واحد عكاسي، چاپ و فروش عكس داراي مبالغ اجاره‌بهاي پايه به‌شرح جدول زیر:

 

ردیف

نوع کاربری

متراژ (مترمربع)

پایه ماهیانه شش‌ماه نخست (ریال)

پایه ماهیانه شش‌ماهه دوم (ریال)

پایه سالیانه (ریال)

موقعیت

۱

كانكس (پيشنهادي)

۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰

 ايستگاه دوم تله‌سي‌يژ ناژوان، روبه روي ساختمان ايستگاه

۲

غرفه بازارچه

۴۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰

شهربازي شهرروياها، جنب سالن همايش

۳

غرفه (پيشنهادي)

۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۵

۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰

شهربازي شهرروياها، روبه روي دستگاه اسب

۴

ساختمان كورال (پيشنهادي)

۲۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۳

۰۰۰/۰۰۰/۷

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

شهربازي شهرروياها، روبه‌روي دنياي زيرآب، جنب اتاق رنگ

۵

عكاسي، چاپ و فروش عكس

ايستگاه دو

۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۶۰

۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰

منطقه گردشگري صفه، ايستگاه‌هاي اول و دوم تله‌كابين صفه

۵

منطقه گردشگري صفه، ايستگاه دوم تله‌كابين صفه، زيپ‌لاين و پل‌معلق صفه

 هرايستگاه ۱۲

ميدان سهروردي، پارك جنگلي ناژوان، ايستگاه‌‌هاي اول و دوم تله‌سي‌يژ ناژوان

۶

خيابان جي، بعد از ميدان ميوه و تره‌بار، شهربازي شهرروياها

  ۳-مدت اجاره: از تاریخ انعقاد قرارداد دو سال است.

۴-محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور مالي شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان به نشاني: اصفهان، بزرگ‌راه شهدای صفه، ضلع شرقی پارک کوهستانی صفه، منطقه گردشگری صفه، ساختمان اداری است.

۵- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آخرین آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹  است.

۱-۵- پیشنهاددهندگان برای دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره مذکور باید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۱۸۶۰۵۳۰۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه بلوار دانشگاه اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالی شرکت ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوط به آنان تحویل گردد.

۶-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را به ریال با عدد و حروف با رعایت مفاد دستورالعمل و به شرح مندرج در اسناد مزايده تکمیل           و تا پايان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ به آدرس: اصفهان، بزرگ راه شهداي صفه،‌ منطقه نمونه گردشگری صفه، ساختمان اداری شرکت            به دبیرخانه تسلیم نمايند.

۷- تاریخ گشایش پیشنهادها:  کمیسیون عالی معاملات در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر کار مدیرعامل تشکیل می‌گردد.

۸- مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنجاه میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ) است .

۹- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۰-کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامي  پیشنهادها مختار است.

۱۱- سایر  اطلاعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر