لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها در سال 1400
لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها در سال 1400
1399/12/28    
بازدید: 23506

لیست قیمت مجموعه‌تفریحی شهر رویاها

عنوان

قیمت (تومان)

بلیت کامل شهررویاها (پک فول)

15۰/۰۰۰

بلیت کامل بازی‌های روباز و سکوی پرش

110/000

بلیت ورودی برای هر نفر

8/۰۰۰

هر بازی ‌های رایانه‌ای (فان پلکس)

7/۰۰۰

رالی کودک

9/۰۰۰

موتور فضایی

15/۰۰۰

کرم کوچولو

7/۰۰۰

اسب سواري

1۰/۰۰۰

تاب زنجیری

15/۰۰۰

ترن معلق

18/۰۰۰

ترن خانواده

11/۰۰۰

بازوی چرخان

2۰/۰۰۰

زنبور

1۰/۰۰۰

سینما شهر واژگون

2۰/۰۰۰

سینما سفر فضايي

۱8/۰۰۰

سقوط آزاد

7/۰۰۰

سينما چهار بعدي فان‌پلکس

7/۰۰۰

سینما دنیای زیر آب

18/۰۰۰

سکوی پرش

35/۰۰۰